Hitachi Construction Machinery

Thailand

นโยบายความเป็นส่วนตัว

แนวทางด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ฮิตาชิ คอนสตรัคชัน แมชีเนอรี (ประเทศญี่ปุ่น)

ในฐานะผู้จำหน่ายระดับโลกซึ่งสามารถให้บริการโซลูชันต่างๆ ได้อย่างครบวงจร บริษัท ฮิตาชิ คอนสตรัคชัน แมชีเนอรี (ประเทศญี่ปุ่น) (ต่อจากนี้จะเรียกว่า “ฮิตาชิ”) ได้มีการจัดการข้อมูลต่างๆ มากมาย ซึ่งรวมถึงข้อมูลทางเทคนิคของเราเอง และข้อมูลที่ลูกค้ามอบให้เราด้วยความไว้วางใจ ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองด้วยความเคารพตามที่ควรจะเป็น ฮิตาชิจึงได้จัดทำระบบควบคุมข้อมูลและดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบ

ด้วยประเด็นเหล่านี้ พร้อมด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และการจัดตั้งระบบการจัดการ ฮิตาชิได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ โดยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้บริหารและพนักงานรับทราบ และมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมโดยการปฏิบัติตามนโยบายนี้

คำจำกัดความคำว่า ข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับฮิตาชิ ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงและสามารถใช้ข้อมูลนั้นในการระบุตัวตนของบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ (เช่น ชื่อ วันเกิด หมายเลขประจำตัวของแต่ละบุคคล สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายอื่นๆ รูปภาพ หรือเสียงที่บันทึก และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง)

รวมถึงข้อมูลที่ไม่สามารถใช้ในการระบุตัวบุคคลได้โดยตรง แต่สามารถใช้อ้างอิงกับข้อมูลอื่นเพื่อระบุตัวบุคคลหนึ่งบุคคลใดได้โดยง่าย ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้จำกัดถึงแต่เพียงข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคล แต่ยังรวมถึงข้อมูลทั้งหมดที่แสดงให้เห็นถึงข้อเท็จจริง การตระหนักรับรู้ หรือการประเมินเกี่ยวกับคุณลักษณะของตัวบุคคล (เช่น ส่วนสูงหรือรูปร่างของบุคคล การเงิน ลักษณะการทำงาน หรือตำแหน่ง)

ฮิตาชิจะให้ความสำคัญในรายละเอียดและใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการคุ้มครองและจัดการข้อมูลดังกล่าว ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ด้านล่างนี้

ขอบเขต

เอกสาร “เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” นี้ จัดทำขึ้นเพื่อการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลโดยฮิตาชิ

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของฮิตาชิ

1. การรวบรวม การใช้ และการให้ข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อพิจารณาอย่างรอบคอบในการให้ความสำคัญกับข้อมูลของลูกค้าในระหว่างกิจกรรมของบริษัท ฮิตาชิจะจัดการกับข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสมโดยจัดให้มีระบบการจัดการข้อมูลเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับธุรกิจแต่ละประเภท รวมถึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

2. การปฏิบัติตามกฎหมายและบรรทัดฐานต่างๆ

สำหรับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ฮิตาชิจะปฏิบัติตามกฎหมายและบรรทัดฐานของประเทศญี่ปุ่น กฎหมายประเทศไทย และกฎหมายที่บังคำใช้ (ตามแต่กรณี) ซึ่งมีผลบังคับใช้กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยฮิตาชิจะสร้างและปฏิบัติตามกฎระเบียบการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับกฎหมายและบรรทัดฐานเหล่านี้

3. การดำเนินการด้านมาตรการความปลอดภัย

เพื่อให้มั่นใจได้ถึงความถูกต้องและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎสำหรับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ฮิตาชิจะดำเนินการตามมาตรการต่างๆ (เช่น การจัดการการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล การจำกัดวิธีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลภายนอกบริษัท และการป้องกันการเข้าถึงอย่างไม่ถูกต้องจากภายนอกบริษัท) และมุ่งมั่นที่จะป้องกันปัญหาใดๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น การสูญหาย การทำลาย การปลอมแปลง หรือการรั่วไหลของข้อมูล)

4. การเคารพสิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เมื่อคุณดำเนินการร้องขอให้เปิดเผย แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเอง หรือพยายามที่จะป้องกันการใช้หรือให้ข้อมูลดังกล่าว ฮิตาชิจะตอบรับด้วยความจริงใจ โดยเคารพสิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นของคุณ

5. การสร้างกฎเกณฑ์สำหรับการบริหารจัดการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ฮิตาชิจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และจะสร้างหลักเกณฑ์ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมั่นคงเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลดังกล่าวถูกนำมาใช้อย่างเหมาะสมและได้รับความคุ้มครอง กฎเกณฑ์เหล่านี้จะได้รับการปรับปรุงและคงไว้อย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และการให้ข้อมูลนี้แก่บุคคลที่สาม

1. ฮิตาชิจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไปนี้เท่านั้น (ต่อจากนี้จะเรียกว่า “วัตถุประสงค์”)

ก) เพื่อเป็นแนวทางในการประชุมหรือสัมมนา หรือเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ
ข) เพื่อจัดหาบริการต่างๆ ที่หลากหลายให้กับสมาชิก
ค) เพื่อให้บริการหลังการขายสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ
ง) เพื่อตอบคำถามในรูปแบบต่างๆ
จ) เพื่อทำการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ
ฉ) เพื่อส่งแบบสอบถาม
ช) เพื่อปฏิบัติตามสัญญา
ซ) เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ และบรรทัดฐานต่างๆ

2. ฮิตาชิอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วนที่จะใช้ร่วมกันแก่บริษัทต่อไปนี้ (ต่อจากนี้จะเรียกว่า “ฮิตาชิ กรุ๊ป”) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้นเท่านั้น

ก) บริษัทในเครือของฮิตาชิ (ซึ่งฮิตาชิ เป็นผู้ถือหุ้น 20% หรือมากกว่า 20%)
ข) บริษัท ฮิตาชิ และบริษัทในเครือ (ซึ่งบริษัท ฮิตาชิ เป็นผู้ถือหุ้น 20% หรือมากกว่า 20%)

แผนกของฮิตาชิที่ระบุอยู่ในหัวข้อ “เกี่ยวกับการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือการรับเรื่องร้องเรียน” ด้านล่างนี้ จะเป็นผู้จัดการเรื่องการตอบคำถามหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้งานร่วมกันตามที่กำหนดไว้ในกรณีนี้

3. ฮิตาชิจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณก่อน ยกเว้น การใช้ร่วมกันตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ หรือในสถานการณ์ต่อไปนี้:

ก) เมื่อได้รับการร้องขอตามกฎหมาย
ข) เมื่อจำเป็นต้องปกป้องชีวิตมนุษย์ เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ หรือเพื่อปกป้องทรัพย์สิน และเมื่อการได้รับความยินยอมจากคุณอาจมีอุปสรรค
ค) เมื่อจำเป็นต้องให้ความร่วมมือกับกิจกรรมซึ่งชอบด้วยกฎหมายของหน่วยงานระดับชาติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือบุคคล หรือองค์กรที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว และการได้รับความยินยอมจากคุณอาจเป็นการแทรกแซง หรือมีแนวโน้มที่จะเข้าไปแทรกแซงการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว
ง) เมื่อการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามที่ฮิตาชิมอบหมายให้ดำเนินธุรกิจนั้นเป็นไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น

เกี่ยวกับการใช้ Cookies และ Web Beacons

เว็บไซต์ฮิตาชิบางส่วนอาจใช้ Cookies หรือ Web beacons (clear GIF) เพื่อช่วยให้การเข้าใช้งานเว็บไซต์ของฮิตาชิมีความสะดวกสบายมากขึ้น
คุณสามารถปฏิเสธที่จะรับ Cookies หรือการแจ้งเตือนเมื่อ Cookies ถูกติดตั้งได้ โดยการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ สำหรับรายละเอียด โปรดดูข้อแนะนำในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถปฏิเสธที่จะรับ Web beacons ได้โดยการปฏิเสธการรับ Cookies
อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการปฏิเสธการใช้ Cookies อาจเป็นการจำกัดการเข้าถึงบริการทั้งหมดหรือบางส่วนในเว็บไซต์ของฮิตาชิด้วย

คำศัพท์

(1) Cookie
จัดการเว็บไซต์และเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ Cookie อาจถูกบันทึกลงในดิสก์บนคอมพิวเตอร์ของคุณในรูปแบบไฟล์ เมื่อใช้ Cookie เว็บเซิร์ฟเวอร์จะสามารถบันทึกข้อมูล เช่น มีการเข้าเยี่ยมชมเพจต่างๆ บนเว็บไซต์จากคอมพิวเตอร์เครื่องใดบ้าง อย่างไรก็ตาม ฮิตาชิไม่สามารถระบุตัวตนของแต่ละบุคคลได้ เว้นแต่บุคคลนั้นจะป้อนข้อมูลส่วนบุคคลของเขาหรือเธอลงในเว็บไซต์
(2) Web beacon
เทคโนโลยีนี้จะทำงานร่วมกับ Cookie โดยจะช่วยให้เจ้าของ beacon ทราบถึงจำนวนครั้งที่ลูกค้าเข้าสู่หน้าเพจ อย่างไรก็ตาม ฮิตาชิไม่สามารถระบุตัวตนของลูกค้าแต่ละคนได้ เว้นแต่ลูกค้าจะป้อนข้อมูลส่วนบุคคลของเขาหรือเธอเมื่อเขาหรือเธอยอมรับ Cookie หรือหลังจากนั้น

การร้องขอต่อลูกค้า

1. บริการส่วนใหญ่ที่ฮิตาชิมีให้นั้น สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องมีการร้องขอข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าบริการบางอย่างจะไม่สามารถใช้ได้จนกว่าคุณจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ฮิตาชิ
2. โปรดทราบว่าฮิตาชิจะไม่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ต่างๆ ของบริษัทอื่นๆ ซึ่งเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของฮิตาชิ
3. เราจะถือว่าคุณยอมรับเนื้อหาในเอกสาร “เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล” นี้ เมื่อคุณป้อนข้อมูลส่วนบุคคลลงในเว็บไซต์ของฮิตาชิ หากคุณไม่ยอมรับเอกสาร “เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล” นี้ คุณอาจไม่สามารถใช้บริการบางอย่างของฮิตาชิได้ (รวมถึงการตอบคำถาม ฯลฯ ด้วย)

เกี่ยวกับการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือการรับเรื่องร้องเรียน

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ฮิตาชิเป็นผู้ดูแลรักษาอยู่นั้น โปรดดำเนินการต่อไปนี้เมื่อร้องขอให้ฮิตาชิเปิดเผย แก้ไข เพิ่ม ลบ ยุติการใช้ ยุติการจัดหาแก่บุคคลที่สาม หรือเปิดเผยวัตถุประสงค์สำหรับข้อมูลส่วนบุคคล (หลังจากนี้ จะเรียกรวมกันว่า “เปิดเผย ฯลฯ”) หรือเมื่อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลโดยฮิตาชิ หรือโดยฮิตาชิกรุ๊ป ในการใช้ร่วมกัน:

1. สำหรับการร้องขอให้เปิดเผย ฯลฯ

โปรดมาติดต่อโดยตรงด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่หรือสำนักงานขายของฮิตาชิ โปรดทราบว่าฮิตาชิจะไม่ยอมรับการร้องขอให้เปิดเผย ฯลฯ ทางจดหมาย โทรศัพท์ หรืออีเมล

2. การยืนยันตัวตนของคุณ

โปรดยื่นเอกสารยืนยันตัวตนของคุณซึ่งมีรูปถ่ายของคุณอยู่ในเอกสารนั้นด้วย (เช่น หนังสือเดินทาง, ใบอนุญาตขับขี่ ฯลฯ) เมื่อมีการร้องขอให้เปิดเผย ฯลฯ โปรดทราบว่าฮิตาชิจะทำสำเนาเอกสารยืนยันตัวตนของคุณ

3. สำหรับการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล:

โปรดติดต่อทางจดหมาย โทรศัพท์ หรือมาติดต่อโดยตรงที่แผนกต่อไปนี้

[แผนกที่ต้องติดต่อ]
สำนักงานกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
5-1, Koraku 2-chome, Bunkyo-ku,
Tokyo 112-8563 Japan
หมายเลขโทรศัพท์: 03-3830-8065

4. สำหรับการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ฮิตาชิ

โปรดติดต่อทางจดหมาย โทรศัพท์ หรือมาติดต่อโดยตรงที่แผนกต่อไปนี้

[แผนกที่ต้องติดต่อ]
สำนักงานกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
5-1, Koraku 2-chome, Bunkyo-ku,
Tokyo 112-8563 Japan
หมายเลขโทรศัพท์: 03-3830-8065

หมายเหตุเพิ่มเติม

1. หากคุณให้ข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามแก่HITACHI โดยการส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับ HITACHI คุณรับประกันต่อ HITACHI ว่าคุณได้รับความยินยอมจากบุคคลที่สามเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาแก่เราตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง
2. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของฮิตาชิจะเป็นไปตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
3. ฮิตาชิอาจดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสาร “เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล” นี้ตามความเหมาะสมเพื่อปรับปรุงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล หรือเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรายละเอียดในข้อกฎหมาย หรือบรรทัดฐานอื่นๆ จะมีการประกาศการแก้ไขนโยบายในเว็บไซต์ของเราเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการปรับปรุง การใช้งานเว็บไซต์ของคุณหลังจากที่มีการแก้ไขประกาศดังกล่าวจะถือว่าเป็นการยอมรับนโยบายฉบับปรับปรุง
4. เอกสาร “เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ฉบับนี้มีผลตั้งแต่วันที่ออกเอกสาร (รวมถึงวันที่อัพเดท)
5. หากข้อความในเอกสารนี้ครอบคลุมอยู่ในข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลอยู่แล้ว ให้ยึดถือตามข้อบังคับเหล่านั้นก่อน

Home

Top of This Page

ทำไมต้อง ฮิตาชิ

เว็บไซต์นี้ใช้ Cookies

เมื่อเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณยินยอมให้เราและบุคคลที่สามใช้ Cookies
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cookies ได้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา